LOVE FOR 

MIDTSJÆLLANDS RIDEKLUB

 

§ 1: Klubbens navn er MIDTSJÆLLANDS RIDEKLUB.  (Forkortes MSR).

Klubbens hjemsted er Lejre Kommune.

 

§ 2: Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

 

§ 3: Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4: I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer.

Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med året de fylder 18. De er ikke valgbare til bestyrelsen før de er fyldt 18 år,- de har dog stemmeret., - Se også §8.

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer.

Medlemskabet er gældende fra den dato kontingentet er indbetalt.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

 

§5: Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastet skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbar til bestyrelsen.

 

§6: Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantæne.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel.

Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra klubben er inhabil.

 

§ 6B: I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds Diciplinærudvalg inden 4 uger.

 

§6C: I det af §6B omhandlede tilfælde kan af generalforsamlingen, ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen kan indbringes for Dansk Rideforbunds Amatør og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under DIF (eksklusion).

 

§7: Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For såvel aktive som passive medlemmer opkræves medlemskontingentet en gang årligt og er forfalden til betaling 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder .

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

 

§8: Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Som medlem af bestyrelsen kan kun vælges en juniorrepræsentant.

På generalforsamlingen vælges formanden direkte og derefter vælges den øvrige bestyrelse samt 2 suppleanter

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år de vælges.

Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer.

I tilfælde af vakance, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.

 

Genvalg kan finde sted.

Følgende grupper af mennesker må ikke sidde i en klubs bestyrelse:

 1. Etablissementsejere.
 2. Ejere og forpagtere af etablissementet, hvor klubben holder til.
 3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.
 4. Ansatte på etablissementet.


§9: Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer .

Bestyrelsen indkaldes skriftlig/elektronisk med dagsorden.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §6.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes frafald næstformandens.

For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

 

§10: Klubben tegnes af formanden.

I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

§11: Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling holdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt, via mail eller på hjemmeside meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Alle har stemmeret. Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §12 og 15.

Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§12: Til forandring af lovene og beslutninger af vidtrækkende betydning kræves en majoritet på 2/3 af de stemmeberettigede. I tilfælde af manglende medlemsfremmøde afholdes yderligere en generalforsamling hvor afgørelsen træffes ved simpelt flertal.

Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til DRF til godkendelse.

 

§13: Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

§14: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel.


§15: Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to på hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 3.

 

Lovens første ikrafttrædelsdato: 3. april 1971.

Ikrafttrædelsesdato for de nugældende love: 20. juni 1983.

Love ændret 12. marts 2001. efter ekstraordinær generalforsamling. Lovene gælder fra denne dato.

Love ændret på generalforsamling feb 2010 og endelig 28. feb 2011. Lovene gælder fra denne dato.

Love ændret på generalforsamling 29. feb. 2016 og endelig efter ekstraordinær generalforsamling 3. maj 2016. Lovene gælder fra denne dato.

 

Love ændret på generalforsamling 28. februar 2017 og endelig efter ekstraordinær generalforsamling 23. marts 2017. Lovene gælder fra denne dato. 

Vedtægtsændringerne er gældende for §10: Klubben tegnes af formanden. I alle sager der angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. 

Erstattet med: Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. I alle sager der angår køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Til den daglige drift meddeles prokura til kasseren.

Aktuelt

Sponsorer

Nyheder

Arrangementer

Midtsjællands Rideklub

Jonstrupvej 3
4320 Lejre
Tlf. 40 30 59 89
Email: info@msrklub.dk